Security

مفاهیم امنیت شبکه

Security

 

 امنیت شبکه مفهومی است که طی آن یک شبکه در مقابل انواع مختلف تهدیدات داخلی و خارجی محافظت  می شود. مراحل ذیل برای ایجاد امنیت پیشنهاد و تائید شده اند:

  • شناسایی بخشی که باید تحت محافظت قرار گیرد.
  • تصمیم گیری درباره  مواردی که باید در مقابل آنها از بخش مورد نظر محافظت کرد.
  • تصمیم گیری درباره چگونگی تهدیدات
  • پیاده سازی امکاناتی که بتوانند از دارایی های شما به شیوه ای محافظت کنند که از نظر هزینه به صرفه باشد.

مفاهیم امنیت شبکه

برای درک بهتر موضوعات فوق ابتدا به بررسی برخی مفاهیم ضروری خواهیم پرداخت.

1- منابع شبکه

در یک شبکه منابع بسیاری جهت محافظت وجود دارند. از قبیل: