راهکارهای نوین

راهکارها

 

فرآیندهای وابسته به فنآوری اطلاعات، بر اساس دانش روز، همواره نیازمند نگرشی سیستماتیک و برنامه ای مدون جهت افزایش کارآیی، بهینه سازی و کاهش اتلاف منابع سازمانی (انسانی، مالی و…) می باشند که در مسیر نیل به این اهداف، یاری گرفتن از شرکت های فعال در این زمینه اصلی مهم و تاثیرگذار است. دو عامل کیفیت و سرعت گردش اطلاعات در سازمان، از ارکان اصلی و مهم هر سازمان و یکی از ابزارهای استراتژیک برای پیش برد اهداف آنها محسوب می شود، هرچه گردش اطلاعات در سازمان ها سریع تر انجام شود باعث پویایی سازمان شده و این امر در سایه پیاده سازی راهکارهای نوین در حوزه فنآوری اطلاعات میسر می شود.

با توجه به آمار موسسات تحقیقاتی معتبر، ۸۰% سازمان ها فقط از ۲۰% تکنولوژی استفاده می نمایند و فقط ۲۰% از سازمان ها از ۸۰% تکنولوژی بهرمند می شوند. از این رو با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و پدید آمدن راهکارهای کارآمدی که نیاز بسیاری از سازمان ها را پوشش می دهد، شرکت مهندسی"بهامد سازان شبکه آریا" افتخار دارد با تحقیق و توسعه در مورد راهکارها و راه حل های روز دنیای تکنولوژی و تلفبق آن با استاندارها بین المللی، راهکارهای نوین را ارائه نموده و سازمان های محترم را در هر چه بهتر خدمت رسانی خود یاری رساند.

 

شرکت مهندسی "بهامد سازان شبکه آریا" در طی سال ها تعامل باسازمان های مختلف در زمینه مشاوره و اجرا، همواره با چالش های آنان روبرو بوده و با در نظر گرفتن اصل ”هر سازمان - یک راهکار” و  با حفظ انعطاف پذیری و توسعه پذیری در ابعاد مختلف، راهکارهای نوینی را خلق نموده است. شرکت مهندسی"بهامد سازان شبکه آریا" با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان و به کارگیری به روزترین ابزارها و با در نظر گرفتن نیاز های خاص سازمان، برنامه ای جامع تدوین نموده که در آن مولفه های حساسی چون اهداف بلند مدت و خاصیت توسعه پذیری منظور گردیده است.

 شرکت مهندسی "بهامد سازان شبکه آریا" بر این باور است که دست یافتن به کیفیت مطلوب در سرویس دهی، در سایه دانش مطالعاتی و قراردادن افرادی متخصص در جایگاه منحصر به خود آن شخص میسر می گردد، لذا با اتکاء به این اصل، موفق به ارائه راهکارهایی بر اساس دانش روز و در نظر گرفتن کلیه زوایای انفورماتیکی سازمان گردیده است.