تولیدات

محصول IPTV نسخه V1.1 HL-AO

تولیدات

 

نام پروژه: IPTV

نام Core: (آرمیتی) ārmiti

نسخه: v1.1 HL-AO

توضیح: آرمیتی (ārmiti) به معنی: فروتنی، پاک، محبت

سپنته آرمیتی یکی از ایزد بانوان و امشاسپندان زرتشتی است که در زبان اوستایی، سپنته آرمیتی یا سپنت اَرمَیتی یا سپند آرامئیتی خوانده می‌شود که در زبان پهلوی بدان سپندارمذ یا سپندارمت گویند و در فارسی، سپندارمد نیز خوانده شده ‌است. امشاسپند سپندارمذ، نگهبان و ایزدبانوی زمین سرسبز و نشانی از باروری و زایش است.

مدت بیست ماه (تا تاریخ 23 تیرماه 1398) از شروع چالش برنامه نویسی پروژه IPTV گذشت، بیست ماهی که با فراز و نشیب ها همراه بود و هنوزم هست. پس از چندماه نشست و جلسه پیرامون پیاده سازی این پروژه که به صورت مرتب و شفاف در مورد روند انجام پروژه تهیه شده بود امروز (23 تیرماه 1398) شاهد پایان تولید اولین نسخه با ارزش و فاخر هتلی از IPTV این شرکت هستیم که پس از یک بازه آزمایشی یک ماهه در فضای عملیاتی و رفع ایرادات احتمالی آماده عرضه در بازار هدف خواهد بود که قطعا پس از آن در دستور کار توسعه و ارزش افزوده های دیگری به سیستم اضافه که نهایتا منجر به درآمد عالی برای تمام ذینفعان خواهد گشت. در روند این پرژه از ابتدای تاسیس "مرکز تحقیقات و توسعه فنآوری بهامد سازان"، به تجربیاتی رسیدیم که بعضی خوشآیند و بعضا ناخوشایند ولی دستآورد همکاری تیمی از شاخص ترین ارزشهای موجود این پروژه است که در آینده نزدیک باعث تشکیل تیم های دیگر و همکاری صمیمانه تر در سایر پروژه ها خواهد گشت.