تولیدات

محصول IPTV نسخه V1.1 HL-AO

تولیدات

نام پروژه: IPTV

نام Core: (آرمیتی) ārmiti

نسخه: v1.1 HL-AO

توضیح: آرمیتی (ārmiti) به معنی: فروتنی، پاک، محبت

سپنته آرمیتی یکی از ایزد بانوان و امشاسپندان زرتشتی است که در زبان اوستایی، سپنته آرمیتی یا سپنت اَرمَیتی یا سپند آرامئیتی خوانده می‌شود که در زبان پهلوی بدان سپندارمذ یا سپندارمت گویند و در فارسی، سپندارمد نیز خوانده شده ‌است. امشاسپند سپندارمذ، نگهبان و ایزدبانوی زمین سرسبز و نشانی از باروری و زایش است.

مدت بیست ماه (تا تاریخ 23 تیرماه 1398) از شروع چالش برنامه نویسی پروژه IPTV گذشت، بیست ماهی که با فراز و نشیب ها همراه بود و هنوزم هست. پس از چندماه نشست و جلسه پیرامون پیاده سازی این پروژه که به صورت مرتب و شفاف در مورد روند انجام پروژه تهیه شده بود امروز (23 تیرماه 1398) شاهد پایان تولید اولین نسخه با ارزش و فاخر هتلی از IPTV این شرکت هستیم که پس از یک بازه آزمایشی یک ماهه در فضای عملیاتی و رفع ایرادات احتمالی آماده عرضه در بازار هدف خواهد بود که قطعا پس از آن در دستور کار توسعه و ارزش افزوده های دیگری به سیستم اضافه که نهایتا منجر به درآمد عالی برای تمام ذینفعان خواهد گشت. در روند این پرژه از ابتدای تاسیس شرکت، به تجربیاتی رسیدیم که بعضی خوشآیند و بعضا ناخوشایند ولی دستآورد همکاری تیمی از شاخص ترین ارزشهای موجود این پروژه است که در آینده نزدیک باعث تشکیل تیم های دیگر و همکاری صمیمانه تر در سایر پروژه ها خواهد گشت.